Primaria Campia Turzii-Consiliul Local convocat azi intr-o sedinta extraordinara.Vezi ora programata!

Primaria Campia Turzii-Consiliul Local convocat azi intr-o sedinta extraordinara.

DISPOZIȚIE

Nr. 949 din 18.07.2023

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art. 133 și art. 134 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art. 155 și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Miercuri, 19.07.2023 ora 10:00.

Art. 2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul aplicației Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței extraordinare fiind cu participarea online a consilierilor locali.

Art. 3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii în format electronic, pe e-mail.

Art. 4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art. 5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr. 949 din 18.07.2023

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 173/22.10.2021 privind aprobarea Devizului General actualizat și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Anvelopare imobil din strada Gheorghe Lazăr, Liceul Teoretic Pavel Dan, municipiul Câmpia Turzii”, hotărâre modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 216/07.10.2022 și Hotărârea Consiliului Local nr. 90/12.05.2023.

Prezintă: Inițiator – Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Investiții

Aviz – Comisia de specialitate nr. 1

PRIMAR, AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN

Foto : facebook.com/primaria.campiaturzii

Distribuie pe:

Lasă un comentariu