Campia Turzii-sedinta ordinara a Consiliului Local in data de 30 august 2023.

Campia Turzii-sedinta ordinara a Consiliului Local in data de 30 august 2023.

DISPOZIȚIE

Nr. 1031 din 24.08.2023

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de miercuri, 30.08.2023, ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala Europa din cadrul Primariei Municipiului Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr. 1031 din 24.08.2023

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 29654 din 17.09.2019, încheiat între Societatea Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. – în insolvență și Municipiul Câmpia Turzii.

2. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru reglementarea situației juridice a imobilului înscris în CF nr. 56524 Câmpia Turzii.

3. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Câmpia Turzii în favoarea Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” S.A., în vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizarea liniei de cale ferată Coșlariu Cluj Napoca”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea societății NOVA POWER&GAS S.R.L. asupra unei parcele de teren aflate în proprietatea Municipiului Câmpia Turzii, în vederea executării lucrărilor de: ”1. Extindere I – Parc Fotovolotaic CEF 3 NERVIA, cu posturi de stocare aferente, instalații de stocare, rețele de joasă și medie tensiune 2. Împrejmuire teren”.

5. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului prealabil privind crearea unui al doilea acces la strada Simion Bărnuțiu, dinspre imobilul situat în Municipiul Câmpia Turzii, str. Petru Maior, nr. 55, înscris în CF 56936 Câmpia Turzii, număr cadastral 56936.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. 1, ap. 19, jud. Cluj.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. 1, ap. 19, jud. Cluj.

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Câmpia Turzii.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: Schimbare de destinație în clădire destinată turismului, modificări interioare și recompartimentări interioare, refațadizare și construire pasarelă de legătură, str. 1 Decembrie 1918, nr. 6, Municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj.

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, care să facă parte din grupul cu rol consultativ pentru sprijinirea structurii de specialitate, precum și a persoanei responsabile cu informarea și consultarea publicului la redactarea elementelor de temă pentru atribuirea serviciilor de elaborare sau revizuire a Planului Urbanistic General.

Diverse.

PRIMAR, AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN

Foto : facebook.com/primaria.campiaturzii

Distribuie pe:

Lasă un comentariu